Geachte College,

Naar aanleiding van de gesprekken over het Gelre ziekenhuis en het onderzoek, heeft de fractie van Kies Bewust Lokaal de volgende vragen:

  1. In het onderzoek en tijdens de openbare vergadering is aangegeven dat de kosten voor de WMO zullen stijgen.

a. Het college heeft aangegeven dat de vraag vanuit de motie over de effecten op de WMO meegenomen zouden worden. Wat maakt dat het college heeft gekozen voor een beknopte reactie over de WMO?

b. Er zijn geen cijfers opgenomen in het onderzoek. Gaat dit nog gebeuren, en zo ja, wanneer kunnen wij dit verwachten?

c. Hoe schat het college in wat de daadwerkelijke financiƫle gevolgen zullen zijn op het gebied van de WMO?

d. Is het college het met ons eens dat tijdens de voorjaarsnota rekening moet worden gehouden met deze gevolgen en dat hiervoor geld moet worden gereserveerd?

e.. Gaat het college een nulmeting uitvoeren op het gebied van de WMO, zodat wij scherp in de gaten kunnen houden of er meer geld nodig is als gevolg van de sluiting van afdelingen?

  • Tijdens het stellen van vragen aan de heer P. Eringa door Kies Bewust Lokaal is duidelijk geworden dat het ziekenhuis ook te kampen heeft met problemen met het aantal beschikbare bedden en de nazorg. 

a. Kan het college aangeven wat zij op dit moment doen om dit probleem op te lossen in samenwerking met de betrokken organisaties, en wat heeft het college de afgelopen 5 jaar hebben gedaan om dit probleem aan te pakken?

b. Kan het college aangeven op welke wijze wij in de begroting/voorjaarsnota kunnen zien dat er aandacht wordt besteed aan deze problematiek?

  • Uit onderzoek blijkt dat Zutphen slecht scoort op het gebied van kansengelijkheid en levensverwachting bij de geboorte.

a. Kan het college aangeven waarom dit niet is meegenomen in het onderzoek?

b. Kan het college aangeven welke maatregelen zij gaat nemen om te voorkomen dat deze kansenongelijkheid en levensverwachting verder dalen als gevolg van bijvoorbeeld het afschalen van voorzieningen zoals het ziekenhuis?

4.         Is het college bekend met het rapport : Iedere regio telt. ? https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_elke_regio_telt_nieuw_def.pdf

a. Is het college het met ons eens dat dit rapport gekoppeld kan worden aan het onderzoek dat in de gemeente Zutphen omtrent het ziekenhuis is gedaan.

b. Is het college bereidt te onderzoeken (samen met de omliggende gemeentes in de regio) of verschraling van de zorg tegen gegaan kan worden door gelden die door het rijk beschikbaar zijn gesteld voor het tegengaan van de verschraling van voorzieningen in de regio

Met vriendelijke groet, Petra Ackermans (namens de fractie van Kies Bewust Lokaal)