Geachte voorzitter van de raad,
Op 12 december 2022 heeft de gemeenteraad het grondstoffenplan aangenomen, waarvan de pilots
voor omgekeerd inzamelen een onderdeel zijn. Tijdens de raadsvergadering van 13 november 2023
werd duidelijk dat de gemeenteraad in december 2022 verkeerd is ingelicht. Eén voorbeeld: Toen een
fractie vroeg over de vrijwillige deelname van wijken was het antwoord: ‘Bij geen aanmeldingen, geen
pilot’.

Berichtgeving uit de Stentor toonde aan dat deze toezegging in de praktijk niet is uitgevoerd. Inwoners
zijn geconfronteerd met het dwingend opleggen van de afvalpilot. Daarnaast blijkt het behoud van de
grijze container voor inwoners die dat willen, een andere toezegging in het debat rond de afvalpilots,
ook niet gestand te worden gedaan. Navraag bij inwoners naar aanleiding van het artikel uit de Stentor
leert ons dat er geen sprake was van de door de wethouder toegezegde participatie en vrijwillige
deelname.

Ons is duidelijk gebleken dat inwoners informatie missen over de afvalinzamelingspilot. Dit leidt tot
zorgen en onzekerheid. De pilots zijn niet opgebouwd volgens de door de gemeenteraad gestelde
kaders. Kwetsbare inwoners vrezen problemen met afvaldumping en verwerking van hun eigen afval.
Daarnaast hebben zij het gevoel dat de selectie voor de pilot is gerealiseerd zonder inspraak en dat ze
misleidende informatie hebben ontvangen. Deze situatie heeft een negatieve invloed op onze
inwoners en hun vertrouwen in de gemeente en daarmee de pilot.

De recente raadsvergadering van 13 november 2023 was voor veel fracties een eerste mogelijkheid
om de wethouder en het stadsbestuur hierover te bevragen. Door de actualiteit van het onderwerp,
het ontbreken van een gelijkwaardige informatiepositie voor alle raadsleden, het gebrek aan
voorbereidingstijd en de ervaren beperking om over dit onderwerp te spreken, heeft er geen degelijk
inhoudelijk debat plaats kunnen vinden. Dit terwijl het hier gaat om een belangrijk onderwerp dat de
gemoederen in onze gemeente bezighoudt.

Op basis van bovenstaande overwegingen en de meerdere toezeggingen aan inwoners én de
gemeenteraad die niet zijn nagekomen, vragen de volgende fracties een interpellatiedebat aan volgens
artikel 3:34 van het Reglement van Orde (Interpellaties). Wij verzoeken dit tijdens de raadsvergadering
van maandag 11 december 2023 op de agenda te plaatsen. Gezien het debat op 13 november én de
mate van maatschappelijke discussie die op het moment in de gemeente speelt over dit onderwerp.

iBabs – Vergaderen met inhoud